course:platform:202-208:2021-2:15

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
course:platform:202-208:2021-2:15 [2021/11/17 13:45]
21301050197
course:platform:202-208:2021-2:15 [2021/11/28 12:08] (当前版本)
gaoy
行 2: 行 2:
  
 ^上课时间^冷却规律实验|||||||^声波和拍实验|||||||^ ^上课时间^冷却规律实验|||||||^声波和拍实验|||||||^
-|周一8-9节课| 冷1  | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   | 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1  | 声2  | 声3  | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  | +| **周一、、五、的同学本周统一做必做实验“计算机实测物理实验”,本周不用登记选择** ​ |
-|周一11-13节课| 冷1  | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   | 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1  | 声2  | 声3  | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  | +
-| **周二的同学本周统一做必做实验“计算机实测物理实验”,本周不用登记选择** ​ |+
 |周三6-7节课| 冷1  | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   | 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1  | 声2  | 声3  | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  | |周三6-7节课| 冷1  | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   | 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1  | 声2  | 声3  | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  |
 |周三8-9节课| 冷1  | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   | 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1李欣尧 ​ | 声2 雷泽宇 | 声3徐明桓 ​ | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  | |周三8-9节课| 冷1  | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   | 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1李欣尧 ​ | 声2 雷泽宇 | 声3徐明桓 ​ | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  |
 |周四6-7节课| 冷1熊茵 ​ | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   | 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1  | 声2  | 声3  | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  | |周四6-7节课| 冷1熊茵 ​ | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   | 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1  | 声2  | 声3  | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  |
 |周四8-9节课| 冷1徐小白 ​ | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   | 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1  田嘉程| 声2  | 声3  | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  | |周四8-9节课| 冷1徐小白 ​ | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   | 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1  田嘉程| 声2  | 声3  | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  |
-|周五6-7节课| 冷1  | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   | 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1  | 声2  | 声3  | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  | +
-|周五8-9节课| 冷1 何奕飞 | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   | 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1贾文尧 ​ | 声2  | 声3  | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  |+
  
  
  • course/platform/202-208/2021-2/15.txt
  • 最后更改: 2021/11/28 12:08
  • 由 gaoy