course:platform:202-208:2021-2:15

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
后一修订版 两侧同时换到之后的修订记录
course:platform:202-208:2021-2:15 [2021/10/09 17:54]
何奕飞
course:platform:202-208:2021-2:15 [2021/12/22 20:18]
jjy010209
行 2: 行 2:
  
 ^上课时间^冷却规律实验|||||||^声波和拍实验|||||||^ ^上课时间^冷却规律实验|||||||^声波和拍实验|||||||^
-|周一8-9节课| 冷1  | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   | 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1  | 声2  | 声3  | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  | +| **周一、、五、的同学本周统一做必做实验“计算机实测物理实验”,本周不用登记选择** ​ | 
-|周一11-13节课| 冷1  | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   | 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1  | 声2  | 声3  | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  | +|周三6-7节课| 冷1 马乾超 ​| 冷2  ​陈知乐| 冷3 毕云天| 冷4 葛海洋 ​| 冷5 吴卉羚  ​| 冷6 李抒炫| 冷7  | 冷8  | 声1  ​艾欣| 声2李家栋 ​ | 声3 代志春 ​| 声4杨秀荣 ​| 声5 叶紫羚 ​| 声6李一秋 ​  | 声7谢远福 ​ | 声8余昊睿 ​ | 
-| **周二的同学本周统一做必做实验“计算机实测物理实验”,本周不用登记选择** ​ | +|周三8-9节课| 冷1 方奕阳 ​| 冷2温权 ​ | 冷3倪菁阳 ​| 冷4 程舒杨 ​| 冷5王晨蔚 ​  | 冷6 苏凯豪| 冷7陈萧羽 ​ | 冷8  | 声1李欣尧 ​ | 声2 雷泽宇 ​| 声3徐明桓 ​ | 声4吴洋 ​| 声5蒋宸烨 ​ | 声6尚隽白 ​  | 声7徐默然 ​ | 声8 马正豪 ​
-|周三6-7节课| 冷1  | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   ​| 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1  | 声2  | 声3  | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  | +|周四6-7节课| 冷1熊茵 ​ | 冷2刘宇辰 ​ | 冷3蒋先翰 ​| 冷4 周绍源| 冷5 程浩轩  ​| 冷6张成午 ​| 冷7 古嘉杰 ​| 冷8  | 声1李湘怡 ​ | 声2朱家馨 ​ | 声3卢佳一 ​ | 声4李慧森 ​| 声5  | 声6   | 声7  | 声8  | 
-|周三8-9节课| 冷1  | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   | 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1  | 声2  | 声3  | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  +|周四8-9节课| 冷1徐小白 ​ | 冷2熊昊 ​ | 冷3吴义辰 ​| 冷4  | 冷5 沈思霖  ​| 冷6 窦辰飞| 冷7 周琳昊 ​| 冷8  | 声1  ​田嘉程| 声2 丁卓扬 ​| 声3 李唯熙 ​| 声4刘醴仁 ​| 声5 金靖云 ​| 声6仝红飞 ​  | 声7  | 声8  | 
-|周四6-7节课| 冷1  | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   ​| 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1  | 声2  | 声3  | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  | +
-|周四8-9节课| 冷1  | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   ​| 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1  | 声2  | 声3  | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  | +
-|五6-7节课| 冷1  | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   | 冷6 | 冷7  ​| 冷8  | 声1  | 声2  | 声3  | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  | +
-|周五8-9节课| 冷1 何奕飞 | 冷2  | 冷3 | 冷4  | 冷5   | 冷6 | 冷7  | 冷8  | 声1  | 声2  | 声3  | 声4 | 声5  | 声6   | 声7  | 声8  |+
  
  
  • course/platform/202-208/2021-2/15.txt
  • 最后更改: 2021/12/23 09:28
  • 由 zr